Dobrodošli u sistem Etička linija

Etička linija podržava vas u implementaciji i održavanju internih sistema za sigurno prijavljivanje nepravilnosti, prekršaja, uključujući i slučajeve korupcije.

Internet platforma Etička linija je interni sistem za online izvještavanje o kršenju ili nedostatku procedura, etičkog kodeksa, propisa ili zakona. Ovaj sistem omogućava izvještavanje 24/7 i sa bilo koje lokacije. Ako želite i anonimno.

Interni sistemi prijavljivanja nepravilnosti i postupanja sa prijavama su dio efikasne strategije upravljanja rizicima i kao takvi trebaju biti integrisani u etičke i antikorupcione politike organizacije.

Upozorenje korisnicima

Etička linija nije linija hitnih službi te je nemojte koristiti da prijavljujete događaje koji predstavljaju neposrednu opasnost za život ili imovinu. Izvještaji dostavljeni putem ove usluge ne mogu izazvati hitnu reakciju i intervenciju. Ako vam je potrebna hitna pomoć, obratite se lokalnim vlastima i za to ovlaštenim agencijama i službama.

Svaka zloupotreba sistema prema važećim zakonskim propisima je kažnjiva
 • Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti
 • Kleveta, falsificiranje, ucjenjivanje, manipulacije
 • Uvredljivi sadržaji

Značaj sistema Etička linija za vašu organizaciju

Interni sistem izvještavanja predstavlja sistem za rano otkrivanje i sprječavanje zloupotrebe te služi kao osnova za uspješno upravljanje rizicima. Sistem Etička linija je namijenjen za slanje podataka i izvještavanje o nepravilnosti koje omogućava organizaciji da djeluje i postupa na način da:

Prevenira mogućnost nastanka nepravilnosti otkrivanjem rizičnih tačaka Otkrivanjem poroznih procese postupanja unutar organizacije; otkrivanjem nedostatka unutrašnje legislative vezane za proces rada organizacije; otkrivanjem kršenja propisanih procedura postupanja unutar institucije. Sve ovo predstavlja pogodno tlo za stvaranje korupcije i mahinacija.

Postupa sa otkrivenim slučajevima prevare, podmićivanja, nesavjesnog rada u službi i druge prakse koje su u koliziji sa etičkim načelima, procedurama organizacije ili predstavljaju kršenje zakona.

Organizacije gube oko 7% svojih godišnjih prihoda kao rezultat nepravilnosti. 56% ovih slučajeva su otkriveni kroz interne sisteme izvještavanja.

Prednosti sistema

 • Lako dostupan, siguran i djelotvoran.
 • Efikasno i sigurno upravljanje podacima sistema; definisani koraci u postupanju sa prijavom; statistička obrada podataka.
 • Laka integracija sa postojećim aplikacijama i jednostavna kompatibilnost.
 • Troškovno prihvatljiv i potpuno funkcionalan sa vrlo ograničenim ljudskim resursima.
 • Individualno prilagodljiv sistem specifičnim zahtjevima organizacije.
 • Osim toga, integrirana interakcijska funkcija omogućava komunikaciju čak i u slučaju anonimne prijave. Zbog zaštićene dvosmjerne komunikacije značajno je povećana efikasnost i temeljitost postupanja sa prijavama.

Moguće varijacije

Platforma „Etička linija“ dostupna je u više varijanti i može se individualno prilagoditi da u potpunosti ispuni svaku potrebu klijenta. Pored sistema prijavljivanja putem sistema moguće je vršiti i anketiranje (risk assesment) uposlenih o uočenim rizičnim tačkama prilikom procedure rješavanja slučaja.

Personalizirani home page sa imenom vaše organizacije, logotipom, fotografijama i linkovima sa vašim internim procedurama (Etički kodeks, pravilnici), i u potpunosti prilagođen vašem web site-u sa organizacionim bojama i brendiranjem. Dostupan u svim jezičkim varijantama i pismima.

Za više informacija molimo vas da posjetite netconsulting.ba, Bili bismo sretni da pomognemo u dizajniranju rješenja koje će biti savršeno prilagođeno vašim potrebama.

Moguće varijacije

 • Male, srednje, i velike kompanije
 • Javne institucije na svim nivoima vlasti
 • Javna preduzeća
 • Javne ustanove, organizacije, fondovi
 • Međunarodne organizacije

Funkcionisanje sistema etička linija

Sistem etička linija je otvoreni komunikacijski kanal koji radi na načelima sigurnosti, povjerljivosti transparentnosti i nepristranosti. Svaki korisnik sistema ima zaštičen identitet, a informacije su povjerljive.

Šta može biti prijavljeno putem otvorenog kanala?
Kršenja ili nedostatci internih regulativa organizacije, te djela koja su u suprotnosti sa etičkim kodeksom, procedurama i zakonima.

Ko može koristiti sistem etička linija?
Zaposlenici, menadžeri, kupci, dobavljači, investitori, javne institucije, građani, i ostali segmenti organiziranog civilnog društva.

Postoje li ograničenja na broj pritužbi?
Nema ograničenja na broj pritužbi koje osoba može poslati. Međutim, važno je da prijave budu vjerodostojne i po mogućnosti dokumentovane.

Kako se popunjava prijava?
Kada kliknete da podnesete prijavu sistem će vas voditi kroz proces prijavljivanja. Prilikom podnošenja prijave, od vas će se tražiti da date detaljne i precizne informacije o slučaju koji prijavljujete , kao što su imena svjedoka i potencijalnih žrtava navodnih neetički ili nezakonitog ponašanja. Možete izabrati da ostane anoniman prilikom podnošenja Vašeg izvještaja. Ako se odlučite za neanonimnu prijavu, vaš identitet će znati samo oni koji vrše istragu nepravilnosti. Svi koji prime takve informacije su dužni 2poštovati povjerljivost u mjeri kojoj je to moguće.

Je li moguće napraviti anonimnu prijavu?
Da. Anonimnost prijavitelja će biti sigurna, a u slučaju da odaberete neanonimno prijavljivanje Vaš identitet će biti poznat osobi koja je zadužena za prijem prijava o nepravilnosti unutar organizacije.

Tko je odgovoran za istragu prijavljene nepravilnosti?
Izvještaj o nepravilnosti stižu osobi za istragu nepravilnosti, koji je imenovan od strane rukovodioca institucije.

Je li moguće pratiti tok istrage nepravilnosti?
Da. Prijavitelj (bez obzira da li je anoniman ili ne) dobiva ekskluzivni pin cod, koji koristi ako želi pratiti tok istrage. Rezultat može biti kvalificiran na dva načina: „Zaključen", kada je osoba zadužena za nepravilnosti na osnovu prijave utvrdi da je došlo do kršenja internih regulacija, pravila, propisa ili zakona, te "Odbačen", kada osoba zadužena za nepravilnosti na osnovu prijave utvrdi da prijava nije kredibilna (neistinita) ili se ne odnosi na svrhu zbog koje je otvoren kanal prijavljivanja.

Dali je moguće nakon prijave naknadno dopuniti svoju prijavu?
Da, kanal komunikacije sa osobom za zaprimanje prijava je dvosmjerna. Osoba za zaprimanje prijava može prijavitelju postaviti dodatna pitanja relevantna za slučaj, a prijavitelj može dodatno obavjestiti povjerenika o novim saznanjima. (uvjek koristi svoj pin cod)

Koliko dugo može trajati istraga?
Svaki korisnik sistema na početku definiše maximalni rok trajanja istrage i taj podatak je vidljiv prijavitelju.